Общинска избирателна комисия Дряново


РЕШЕНИЕ
№ 153-МИ
Дряново, 23.04.2020

ОТНОСНО: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна) за прекратяване пълномощията на общински съветник Нено Бонев Ненов.

Постъпило е уведомление с вх. № 08.01-84/13.12.2019 г., подписано от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна).

В уведомлението се твърди, че е налице основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на избрания за общински съветник в община Дряново - Нено Бонев Ненов, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21).

Според подателя на уведомлението общинският съветник Нено Бонев Ненов е управител и едноличен собственик на капитала на "ДОКТОР НЕНО БОНЕВ НЕНОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД с ЕИК 200733937, което дружество има сключени с община Дряново два договора за наем на два недвижими имота частна общинска собственост.

Съгласно нормата на чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА „Общинският съветник не може: 3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.“

Според чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА „В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.“, като при неизпълнение на задълженията по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно. /чл. 30, ал. 4, т. 10 от ЗМСМА/.

Г-н Минчев твърди, че общинският съветник Нено Ненов не е изпълнил именно задълженията си по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА и моли поради тази причина пълномощията му да бъдат предсрочно прекратени.

С оглед изясняване на фактическата обстановка ОИК – Дряново извърши служебна проверка и установи следното:

Нено Бонев Ненов е обявен за избран за общински съветник в община Дряново с Решение № 116-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателно комисия Дряново.

Между "ДОКТОР НЕНО БОНЕВ НЕНОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД с ЕИК 200733937, представлявано от управителя Нено Бонев Ненов и община Дряново са сключени два договора за наем на части от имоти частна общинска собственост, а именно:

 1. Договор за наем №174 от 22.12.2014г. на имот частна общинска собственост, а именно помещения в гр. Дряново с обща площ от 59,95 кв.м. представляващи „Бивша детска поликлиника“, находящи се на първи етаж в поликлиниката, представляваща сграда с идент. 23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, Община Дряново.
 2. Договор за наем №173 от 22.12.2014г. на имот частна общинска собственост, а именно помещения с обща площ от 24,38кв.м. (кабинет№ 1 – 13,28кв.м. и кабинет №2 – 11,10кв.м.) находящи се в с. Скалско, част от масивна стопанска сграда на два етажа, находяща се в площадното пространство при граници: улица с от. 18-19; улица с от. 19-53; улица с о.т. 53-54 и УПИ VII – 87 по плана на село Скалско, Община Дряново.

На 13.12.2019 г. в деловодството на община Дряново са депозирани Уведомления с входящи номера 08.01-87 от 13.12.2019г. и 08.01-88 от 13.12.2019г., подписани от Нено Бонев Ненов в качеството му на управляващ и представляващ "ДОКТОР НЕНО БОНЕВ НЕНОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД с ЕИК 200733937, с които същият е поискал да бъдат прекратени договорните правоотношения, произтичащи от посочените по-горе Договори за наем, сключени между представляваното от него дружество и община Дряново, като ОИК – Дряново е уведомена за предприемането на тези действия с Уведомление в вх. № 08.01-84/16.12.2019г.

С Решение № 145-МИ от 16.12.2019г. ОИК-Дряново е образувала производство по реда на чл. 30, ал.6, пр. първо от ЗМСМА, като препис от решението в едно със сигнала и приложенията към него са били връчени на д-р Нено Ненов  на 19.12.2019г. На 20.12.2019г. д-р Ненов е депозирал, чрез Община Дряново до председателя на ОИК-Дряново писмено възражение. В него е посочил, че се е запознал със сигнала отправен до ОИК-Дряново.  Твърди, че изборните резултати за общински съветници са били обявени с Решение № 116-МИ от 28.10.2019г. на ОИК-Дряново. Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал.6 от ЗМСМА в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал.5 подавал молба за освобождаване от длъжност  и уведомява  писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Срокът по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА е бил изтекъл на 29.11.2019г., но към този момент не е действала нормата на чл. 34, ал.5, т.3 от ЗМСМА. Такова задължение за него възниквало на 01.12.2019г., когато нормата поражда действие. Въпреки, че този срок не е изтекъл д-р Ненов бил предприел действия за прекратяване на наемните отношения, които го поставяли в ситуация на несъвместимост, като за целта подал уведомление с вх. № 08.01-87/13.12.2019г.  и вх. № 08.01-88/13.12.2019г. до Община Дряново  за прекратяване на наемните правоотношения. За тези действия бил уведомил ОИК-Дряново с уведомление вх. № 08.01.-84/ 16.12.2019г. и председателя на Общински съвет Дряново с уведомление вх. № 08.01-94/16.12.2019г. В заключение счита, че не е налице основание за предсрочното прекратяване на  пълномощията му, като общински съветник в Общински съвет в Община Дряново.

На 31.12.2019г. в Община Дряново е бил сключен Анекс към договор за наем № 173 от 22.12.2014г. като в същият е уговорено, че договорът за наем се прекратява считано от 31.12.2019г. На същата дата с писмо  с изх. № 0801-91 д-р Ненов е уведомил ОИК-Дряново за прекратяване на наемното правоотношение.

На 31.12.2019г. в Община Дряново е бил сключен Анекс към договор за наем № 174 от 22.12.2014г. като в същият е уговорено, че договорът за наем се прекратява считано от 31.12.2019г. На същата дата с писмо  с изх. № 0801-90 д-р Ненов е уведомил ОИК-Дряново за прекратяване на наемното правоотношение.

На свое заседание проведено на 02.01.2020г. ОИК-Дряново взе решение да се изиска Общински съвет Дряново протоколът от проведеното на 23.12.2019 г. заседание на общинския съвет. Да се изиска от община Дряново и от общински съвет Дряново информация относно това дали към 02.01.2020 г. има сключени договори между:

-  община Дряново и ЕТ "ЙОРДАНОВ-С - КОСТАДИН ЙОРДАНОВ" с ЕИК 817055265;

- община Дряново и "ДОКТОР НЕНО БОНЕВ НЕНОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД с ЕИК 200733937;

- община Дряново и Костадин Владимиров Йорданов;

- община Дряново и Нено Бонев Ненов.

 

            На заседание проведено на 08.01.2020г. ОИК-Дряново  се запозна с представените от  Общински съвет в Община Дряново препис- извлечение от  протокол №5 от проведено заседание на 23.12.2019 година, становище от  Община Дряново в едно с представените преписи от три договора. ОИК-Дряново констатира, че  договор № 234/31.12.2019г. и № 235/31.12.2019г.  са сключени между Община Дряново, като наемодател и д-р Нено Бонев Ненов, като физическо лице - наемател.

Предвид изложеното по-горе ОИК – Дряново намира, че комисията е сезирана с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Нено Бонев Ненов. Със свое Решение № 147-МИ/ 08.01.2020г. ОИК-Дряново е постановила решение за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал.4 от ИК на проекта, с който е било предложено да се прекратят пълномощията на общинският съветник Д-р Ненов. С Решение № 21/29.01.2020г. постановено по административно дело № 11/2020г. по описа на Административен съд Габрово обжалваното решение № 147-МИ/08.01.2020г. на ОИК-Дряново е било отменено, като постановено при нарушение на материалният закон. Съдът е приел в мотивите си, че действително в законоустановеният по чл. 34, ал.6 от ЗМСМА общинският съветник не е отстранил  причините поради, които е налице несъвместимост  за заемане на поста, като общински съветник в Общински съвет Дряново. С Решение № № 4458/15.04.2020г. постановено по административно дело № 2417/2020г. по описа на Върховен административен съд е оставено в сила Решение № 21/29.01.2020г. по адм. дело № 11/2020г. по описа на Административен съд Габрово. В изпълнение на указанията на съдебните инстанции и с оглед на това, че  спорът е разрешен  с влязло в сила решение ОИК-Дряново следва да предприеме действия, с които да прекрати пълномощията на общинският съветник д-р Нено Бонев Ненов и да обяви за избран общински съветник в Общински съвет Дряново следващият в листата на  Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) съобразно Решение № 116-МИ/28.10.2019г. на ОИК-Дряново.

ОИК-Дряново приема, че с оглед възникналото извънредно положение в страната обявено на 13.03.2020г. от Народното събрание на Република България, разпоредбата на чл.6а, ал.1 приети със ЗИД на  Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020г., в сила от 09.04.2020г. са налице основания за приемане на настоящото решение при условията на неприсъствено гласуване. Гласуването ще се проведе, чрез полагане на подпис лично от всеки член на ОИК Дряново върху настоящото решение, както следва:

 

Николай Петков Миланов:        ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………           

Апостол Апостолов Матев:        ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Мирослава Христова Пенчева:  ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Дария Димитрова Съчкова:        ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Виолета Димитрова Иванова:    ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Димитър Николов Димитров:    ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Донка Маринова Атанасова:      ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Иванка Илиева Христова:         ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Ирина Кънчева Стайкова:                 ЗА:  …………………     ПРОТИВ: …………………

Николинка Бончева Колчева:    ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

Радослав Илиянов Райков:                ЗА:  …………………    ПРОТИВ: …………………

Тодор Обрешков Тодоров:                ЗА:  …………………    ПРОТИВ: …………………

Христина Христова Петкова:    ЗА:  …………………            ПРОТИВ: …………………

 

 

ПРЕДВИД изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.24 от ИК, във вр. с чл. 30, ал.6 от ЗМСМА, ОИК – Дряново

 

РЕШИ:

 

 1. Прекратява пълномощията на д-р Нено Бонев Ненов, избран за общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21).
 2. Обявява за общински съветник в община Дряново Ивайло Анатолиев Лисичков издигната от издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21), на когото да се издаде удостоверение.

Указва на Общински съвет Дряново, че на основание чл. 30, ал.9 от ЗМСМА, преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА.

Решението може да се обжалва пред Административен съд гр. Габрово от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс в 7- дневен срок от обявяване на решението.

Препис от решението на общинската избирателна комисия  да се изпрати на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Николай Петков Миланов

Секретар: Дария Димитрова Съчкова

* Публикувано на 23.04.2020 в 17:00 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 155-МИ / 07.07.2020

  относно: Приемане на решение по уведомление от кмета на Община Дряново, с изх. № 35.02-9/30.06.2020г., вх. на ОИК Дряново 35.02-9/30.06.2020г.

 • № 154-МИ / 18.05.2020

  относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.7, във вр.ал.4,т.3 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Стефан Янков Енчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) за прекратяване пълномощията на общинският съветник при подаване на оставка.

 • № 153-МИ / 23.04.2020

  относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна) за прекратяване пълномощията на общински съветник Нено Бонев Ненов.

всички решения