12.11.2019

ЗА КОНТАКТИ

Адрес за кореспонденция: гр. Дряново, ул. "Бачо Киро" № 19

email: [email protected] 

website: oik0712.cik.bg

Телефони за връзка:

Председател: Николай Петков Миланов - 0898 706185

Заместник-председател: Мирослава Христова Пенчева 0878219925

Заместник-председател: Апостол Апостолов Матев

Секретар: Дария Димитрова Съчкова - 0877 334847

06.11.2019

Съобщение

ОИК - Дряново Ви уведомява, че тържественото връчване на удостоверенията на новоизбраните кметове и общински съветници в община Дряново ще се проведе на 12.11.2019г. (вторник) от 16:30 часа. 

04.11.2019

Заличаване на избрания кмет на община Дряново от списъка на обявените за избрани общински съветници и обявяване на избран за общински съветник следващия кандидат в листата на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО

Със свое Решение № 116-МИ/28.10.2019 г. ОИК-Дряново е обявила имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции. Сред избраните под номер дванадесет е записан Трифон Руенов Панчев с ЕГН хххххххххх – общински съветник от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна).

С Решение № 143-МИ/04.11.2019 г. ОИК-Дряново е обявила за избран на втори тур за кмет на община Дряново Трифон Руенов Панчев с ЕГН хххххххххх.

Предвид изложеното и на основание чл.87, ал.1, т.26 от Изборния кодекс и във връзка с чл. 413 и чл. 454 от Изборния кодекс, ОИК-Дряново

Р Е Ш И:

    Заличава от списъка на обявените за избрани общински съветници Трифон Руенов Панчев с ЕГН хххххххххх, предложен от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна) и обявява за избран за общински съветник Светослав Димитров Минчев с ЕГН хххххххххх, който е следващ кандидат в листата за общински съветници на Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна). 

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Габрово в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл.459 от ИК.

04.11.2019

ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ВТОРИ ТУР НА ИЗБОРИТЕ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

Днес, 04.11.2019 г., в 00:00 ч. Общинска избирателна комисия - Дряново на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК 

Р Е Ш И :

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: община Дряново, област Габрово на втори тур

Трифон Руенов Панчев

(собствено, бащино и фамилно име) 

ЕГН: хххххххххх,  издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна)

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

Получила 2252 /словом: две хиляди двеста петдесет и два/ действителни гласове. 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

няма

Решението да се обяви на таблото на ОИК - Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд - Габрово в 7-дневен срок от обявяването му по реда на чл.459 от ИК.

03.11.2019

Избирателна активност към 20:00 часа

Секция № Населено място Бр. изб. 10.00 ч. % 12,30 ч. % 17,30 ч. % 20,00 ч. %
001 ДРЯНОВО 414 24 5,80 103 24,88 190 45,89 226 54,59
002 ДРЯНОВО 559 60 10,73 158 28,26 323 57,78 349 62,43
003 ДРЯНОВО 521 39 7,49 138 26,49 263 50,48 297 57,01
004 ДРЯНОВО 556 40 7,19 156 28,06 258 46,40 294 52,88
005 ДРЯНОВО 414 40 9,66 130 31,40 247 59,66 264 63,77
006 ДРЯНОВО 420 33 7,86 100 23,81 215 51,19 248 59,05
007 ДРЯНОВО 361 44 12,19 120 33,24 184 50,97 207 57,34
008 ДРЯНОВО 657 30 4,57 80 12,18 201 30,59 228 34,70
009 ДРЯНОВО 550 54 9,82 154 28,00 277 50,36 320 58,18
010 ДРЯНОВО 555 45 8,11 154 27,75 250 45,05 297 53,51
011 ДРЯНОВО 657 47 7,15 146 22,22 287 43,68 352 53,58
012 ДРЯНОВО 418 48 11,48 135 32,30 234 55,98 267 63,88
013 ДРЯНОВО 490 58 11,84 157 32,04 227 46,33 267 54,49
014 ЦАРЕВА ЛИВАДА 519 67 12,91 182 35,07 310 59,73 340 65,51
015 ЦАРЕВА ЛИВАДА 33 2 6,06 7 21,21 17 51,52 17 51,52
016 СКАЛСКО 80 11 13,75 28 35,00 54 67,50 56 70,00
017 ЯНТРА 45 17 37,78 32 71,11 37 82,22 39 86,67
018 ГОСТИЛИЦА 220 23 10,45 80 36,36 131 59,55 155 70,45
019 СЛАВЕЙКОВО 46 5 10,87 19 41,30 32 69,57 33 71,74
020 ДЛЪГНЯ 84 6 7,14 30 35,71 49 58,33 52 61,90
021 ГАНЧОВЕЦ 177 24 13,56 58 32,77 107 60,45 132 74,58
022 КОСАРКА 81 15 18,52 39 48,15 53 65,43 59 72,84
023 ДРЯНОВО - ДПЛД 39 7 17,95 18 46,15 21 53,85 21 53,85
024 ДРЯНОВО - ДПЛПР 11 5 45,45 16 145,45 16 145,45 16 145,45
              ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА   7907 744 9,41 2240 28,33 3983 50,37 4536 57,37
31.10.2019

Съобщение

Във връзка с Решение на ЦИК 993-МИ от 07.09.2019 г. и писмо на ЦИК изх. № МИ-15-697 от 05.10.2019 г., ОИК - Дряново публикува одобрения предпечатен образц на бюлетината за гласуване на II тур за кмет на община на 03.11.2019 г., както следва:

Кмет на община

 

28.10.2019

ИЗБОР НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЦАРЕВА ЛИВАДА

 

РЕШЕНИЕ № 114-МИ/28.10.2019 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община ДРЯНОВО

област ГАБРОВО

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО

 

Днес, 28.10.2019 г., в 06:00 ч. Общинска избирателна комисия - Дряново на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

ОБЯВЯВА ЗА ИЗБРАН ЗА КМЕТ на: кметство Царева ливада област Габрово на първи тур

Детелина Михалева Кьосова

(собствено, бащино и фамилно име)

 

ЕГН: хххххххххх,  издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна)

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

Получила 254 /словом: двеста петдесет и четири/ действителни гласове.

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

няма

28.10.2019

ДОПУСКАНЕ ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР НА КАНДИДАТИ ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

РЕШЕНИЕ № 115/28.10.2019 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община ДРЯНОВО

област ГАБРОВО

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА

 

Днес, 28.10.2019г., в 06,15 ч. Общинската избирателна комисия - Дряново на основание чл. 452 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА ДО УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ТУР:

 

Мирослав Семов Семов,

(собствено, бащино и фамилно име)

 

издигнат от „Инициативен комитет“,

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

Получил 1 918 / словом: хиляда деветстотин и осемнадесет/ действителни гласове

 

Трифон Руенов Панчев,

(собствено, бащино и фамилно име)

 

издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна)

(наименование на партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет)

Получил 1 599 / словом: хиляда петстотин деветдесет и девет/ действителни гласове

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

Няма

28.10.2019

ИЗБОР НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

РЕШЕНИЕ № 116/28.102019 г.

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община ДРЯНОВО

област ГАБРОВО

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

Брой мандати за общински съветници

 

ТРИНАДЕСЕТ                                   13

                   с думи                                     с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019г., в 06,30ч. Общинската избирателна комисия - Дряново на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 

 1. Общинската избирателна квота е: двеста осемдесет и два 282 гласове.

          (с думи)                     (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

НЯМА

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                тринадесет                                   13

                   (с думи)                               (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

43.

ПП ГЕРБ

Три                                                    3

51.

ВОЛЯ

Два                                                    2

68.

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна)

Четири                                              4

70,

Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21)

Четири                                              4

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

ПП БЗНС

1.

Николай Първанов Митов

А

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Павел Борисов Цонев

А

26

3.

Димитър Митков Динков

А

25

4.

Галина Симеонова Тасева

А

11

5.

Генчо Ганев Генев

Б

7

6.

Цветан Димитров Цонев

Б

     1

7.

Севдалина Минчева Василева

Б

2

8.

Стоян Христов Петков

Б

0

9.

Силвия Райчева Михайлова

Б

0

4.

ПП АТАКА

1.

Николай Иванов Минчев

А

130

2.

Любомир Григоров Величков

А

48

3.

Апостол Тотев Матев

А

20

4.

Светозар Славов Досев

Б

4

5.

Станислав Светозаров Досев

Б

7

6.

Пенчо Колев Бакалов

Б

3

43.

ПП ГЕРБ

1.

Преслава Димитрова Демирева

А

342

2.

Теодора Минчева Мъглова -  Иванова

А

51

3.

Надя Георгиева Кукурякова

А

50

4.

Георги Бориславов Казаков

Б

26

5.

Катерина Илиева Стефанова

Б

44

6.

Мариянка Петрова Петрова

Б

46

7.

Наталия Симеонова Ковачева

Б

12

8.

Стефан Иванов Иванов

Б

38

9.

Стоян Николаев Владков

Б

39

10.

Стоян Петков Петков

Б

10

11.

Борис Николаев Алексиев

Б

11

12.

Ради Василев Радев

Б

7

13.

Момчил Колев Стойнов

Б

13

51.

ВОЛЯ

1.

Тодор Георгиев Василев

А

214

2.

Милен Младенов Стоянова

А

31

3.

Стефан Маринов Мандичев

А

29

 

 

4.

Вячеслав Митков Славов

Б

3

5.

Петър Иванов Генчев

Б

10

6.

Илия Карамфилов Зидаров

Б

10

7.

Борислав Мирославов Павлов

Б

3

8.

Илиян Георгиев Василев

Б

4

9.

Радослава Ганчева Кунчевска

Б

13

55.

Движение за права и свободи- ДПС

1.

Соня Драгомирова Драгнева

А

66

2.

Шефкат Рамадан Исин

Б

2

3.

Али Реджепов Махмудов

Б

2

4.

Севджан Енвер Ибриямов

Б

1

5.

Асен Йосков Габровлиев

Б

4

6.

Мустафа Изетов Мустафов

Б

1

7.

Илмие Метин Исин

Б

0

8.

Илия Генчев Генчев

Б

0

9.

Ангелина Цонкова Колева

Б

0

10.

Зюлейхан Мехмедов Мустафов

Б

0

11.

Айше Алиманова Шибилова

Б

1

12.

Реджеп Асанов Махмудов

Б

1

62.

БДС „РАДИКАЛИ“

1.

Венцеслав Димов Зимпаров

А

123

2.

Ангел Данчев Ангелов

А

56

3.

Тодор Василев Кузманов

Б

7

4.

Пламен Йорданов Бонев

Б

13

5.

Иван Ганчев Цуцов

Б

7

6.

Георги Димитров Константинов

Б

5

7.

Красимир Пенчев Пенчев

Б

8

8.

Славчо Димитров Димков

Б

3

9.

Ваня Дечева Цанкова

Б

0

10.

Кирил Иванов Огнянов

Б

1

11.

Пенка Митева Досева

Б

0

12.

Мария Колева Габровски

Б

1

68.

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна)

1.

Трифон Руенов Панчев

А

484

2.

Светлана Ненчева Лакова

А

79

3.

Десислава Любомирова Симеонова

А

70

4.

Цветан Йорданов Йорданов

А

67

5.

 

Светослав Димитров Минчев

 

Б

62

 

 

6.

Христо Кирилов Димитров

Б

39

7.

Стефка Борисова Пенкова

Б

25

8.

Росица Райчева Марчева

Б

46

9.

Любомир Цветанов Йорданов

Б

12

10.

Цветан Петров  Колев

Б

15

11.

Антон Николов Антонов

Б

8

12.

Христо Иванов Ангелов

Б

15

13.

Желязко Величков Великов

Б

31

69.

Местна коалиция ВМРО-БНД (ПП НФСБ, ПП ВМРО-БНД)

1.

Костадин Николов Христов

А

48

2.

Борислав Митев Дянков

А

14

3.

Ивайло Иванов Михов

А

11

4.

Християн Мартинов Марков

А

11

5.

Минка Илиева Георгиева

А

8

6.

Силвия Стефанова Бонева- Дакова

Б

2

7.

Цветанка Петкова Цанева

Б

1

8.

Владимир Иванович Греков

Б

6

9.

Цонка Людмилова Христова

Б

3

70.

Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21)

1.

Нено Бонев Ненов

А

327

2.

 Стефан Янков Енчев

А

109

3.

Галин Николаев Герганов

А

94

4.

Костадин Владимиров Йорданов

А

92

5.

Ивайло Анатолиев Лисичков

А

73

6.

Иван Николаев Събев

А

70

7.

Пламен Иванов Николов

Б

16

8.

Грета Стефанова Караиванова- Люцова

Б

16

9.

Чидем Ибрамова Алексиева

   Б

26

10.

Бистра Димитрова Станева

Б

32

11.

Петя Георгиева Тодорова

Б

45

12.

Даниел Красимиров Бурмов

Б

63

13.

Денчо Стайков Иванов

Б

10

  

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

  

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

1.Галин Николаев Герганов

Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21)

хххххххххх

2. Десислава Любомирова Симеонова

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна)

хххххххххх

3. Костадин Владимиров Йорданов

Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21)

хххххххххх

4. Милен Младенов Стоянов

ВОЛЯ

хххххххххх

5. Надя Георгиева Кукурякова

ПП ГЕРБ

хххххххххх

6. Нено Бонев Ненов

Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21)

хххххххххх

7. Преслава Димитрова Демирева

ПП ГЕРБ

хххххххххх

8. Светлана Ненчева Лакова

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна)

хххххххххх

9. Стефан Янков Енчев

Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21)

хххххххххх

10. Теодора Минчева Мъглова- Иванова

ПП ГЕРБ

хххххххххх

11. Тодор Георгиев Василев

ВОЛЯ

хххххххххх

12. Трифон Руенов Панчев

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна)

хххххххххх

13. Цветан Йорданов Йорданов

Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна)

хххххххххх

       

 

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

НЯМА

27.10.2019

Избирателна активност към 20:00 часа

Секция № Населено място Бр. изб. 10.00 ч. % 12,30 ч. % 17,30 ч. % 20,00 ч. %
001 ДРЯНОВО 414 47 11,35 108 26,09 183 44,20 214 51,69
002 ДРЯНОВО 559 57 10,20 163 29,16 300 53,67 326 58,32
003 ДРЯНОВО 521 56 10,75 133 25,53 241 46,26 283 54,32
004 ДРЯНОВО 556 43 7,73 130 23,38 240 43,17 276 49,64
005 ДРЯНОВО 414 55 13,29 130 31,40 225 54,35 247 59,66
006 ДРЯНОВО 420 45 10,71 110 26,19 224 53,33 245 58,33
007 ДРЯНОВО 360 36 10,00 102 28,33 172 47,78 180 50,00
008 ДРЯНОВО 657 37 5,63 83 12,63 212 32,27 240 36,53
009 ДРЯНОВО 550 63 11,45 160 29,09 290 52,73 316 57,45
010 ДРЯНОВО 556 65 11,69 151 27,16 250 44,96 271 48,74
011 ДРЯНОВО 657 60 9,13 155 23,59 290 44,14 333 50,68
012 ДРЯНОВО 418 53 12,68 138 33,01 226 54,07 247 59,09
013 ДРЯНОВО 490 62 12,65 144 29,39 221 45,10 246 50,20
014 ЦАРЕВА ЛИВАДА 519 94 18,11 210 40,46 350 67,44 370 71,29
015 ЦАРЕВА ЛИВАДА 44 4 9,09 13 29,55 15 34,09 15 34,09
016 СКАЛСКО 80 17 21,25 32 40,00 45 56,25 49 61,25
017 ЯНТРА 45 10 22,22 33 73,33 37 82,22 38 84,44
018 ГОСТИЛИЦА 220 45 20,45 89 40,45 118 53,64 139 63,18
019 СЛАВЕЙКОВО 46 18 39,13 25 54,35 32 69,57 34 73,91
020 ДЛЪГНЯ 84 13 15,48 36 42,86 47 55,95 48 57,14
021 ГАНЧОВЕЦ 178 38 21,35 73 41,01 109 61,24 128 71,91
022 КОСАРКА 81 16 19,75 36 44,44 54 66,67 59 72,84
023 ДРЯНОВО - ДПЛД 39 6 15,38 14 35,90 21 53,85 22 56,41
024 ДРЯНОВО - ДПЛПР 11 0 0,00 0 0,00 14 127,27 14 127,27
025 ДРЯНОВО - ХОСПИС 10 0 0,00 5 50,00 5 50,00 5 50,00
              ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА   7929 940 11,86 2273 28,67 3921 49,45 4345 54,80
11.10.2019

Обучение на СИК в Община Дряново

С решение № 84-МИ/11.10.2019г. ОИК Дряново прие график за обученията, както следва:

ПРИЕМА график за провеждане на обучение на членовете на секционни избирателни комисии в община Дряново, както следва:

ОБЩО ОБУЧЕНИЕ /Задължително за Председатели, Зам. председатели и Секретари на СИК/ – ДАТА - 23.10.2019г., 17.30 часа,  място – Спортна зала, до хотел „Кентавър“, членове на ОИК – Дряново – Николай Миланов, Дария Съчкова, Христина Петкова, Мирослава и Михаил Колев.

ИНДИВИДУАЛНИ ОБУЧЕНИЯ /по желание за членове на СИК/ – ДАТИ от 16.10.2019г. до 24.10.2019г., от 10.00 часа до 12.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа, място – ОИК – Дряново, адрес: гр. Дряново, вход за Ритуална зала, ул.“Бачо Киро“ №19 . Обучаващ - дежурен член на ОИК - Дряново

2.УТВЪРЖДАВА следната програма за обучението на членовете на секционните избирателни комисии в община Дряново:

Организация на работата на СИК – правомощия на СИК; вземане и оформяне на решения; разпределяне на функции между членовете на СИК; разглеждане на жалби и сигнали на избирателите

Работа на СИК с избирателните списъци и изборни книжа – вписване на данни в избирателните списъци; дописване на избирателите в изборния ден; вземане и оформяне на решение на СИК при отказ за допускане на граждани до гласуване

Получаване на изборни книжа и материали в предизборния ден и оборудване на изборното помещение – видове изборни книжа и материали; подписване на протоколи за приемане и предаване; оборудване на изборното помещение и кабините за гласуване; запечатване на помещението

Изборен ден – начало и край на гласуването; действия на СИК при откриването на изборния ден; забрани при гласуването; нарушения на изборния процес; лица, които имат право да присъстват в изборния ден; подаване на информация за избирателната активност; взаимодействие с общинската администрация, ОИК и органите на Министерството на вътрешните работи

Гласуване на избирателите в СИК и необходими документи за гласуване – гласуване на избиратели, вписани в избирателния списък; гласуване на граждани, имащи право да гласуват, но които не са вписани в избирателния списък; гласуване на лица, заети в произвеждането на изборите; гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването; гласуване с придружител; гласуване с удостоверение за гласуване на друго място; необходими документи за гласуване.

Преброяване на гласовете – бюлетина за гласуване; действителен и недействителен глас; отваряне на избирателната кутия; подреждане на бюлетините; броене на гласове и преференции; лица, които имат право да присъстват в изборното помещение.

Вписване на данни в секционния протокол – вписване на данни в протокола преди отваряне на избирателната кутия; вписване на данни след отварянето на избирателната кутия и преброяването на гласовете; чернова за преференции; контроли; подписване; поправки и лица, които получават копия от протокола.

Опаковане на изборните книжа и материали и предаване на секционния протокол на ОИК – опаковане на изборните книжа и материали; транспортиране и предаване на изборните книжа на ОИК; действия на СИК в Изчислителния пункт на ОИК

Специфики и различия при изборите за общински съветници и за кметове и за националния референдум; за специфики при произвеждането на втори тур за избор на кметове.

08.10.2019

Съобщение

Във връзка с Решение на ЦИК 993-МИ от 07.09.2019 г. и писмо на ЦИК изх. № МИ-15-697 от 05.10.2019 г., ОИК - Дряново публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г., както следва:

Общински съветници

Кмет на община

Кмет на кметство Царева ливада

03.10.2019

Определяне на секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването и мерки, позволяващи им да се придвижват и да гласуват на изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г.

 ОИК ДРЯНОВО  е определил секциите на територията та община Дряново за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж, както следва:

СЕКЦИЯ №071200001 – гр.Дряново, ж.к. „Успех”, Дом на културата - 1 етаж

СЕКЦИЯ №071200003 – гр.Дряново, ул. „Поп Харитон“ № 1, Спортна зала

СЕКЦИЯ №071200010 – гр.Дряново, ул. „ Трети март”№23, ПГИ „Рачо Стоянов” – 1 етаж

ОИК Дряново обявява следните телефони и адреси, на които избиратели със зрителни увреждания или затруднения в придвижването могат да правят заявки за помощ при придвижване до избирателните секции на 27.10.2019 година:

ОБЩИНА ДРЯНОВО - Адрес: гр. Дряново, Общинска администрция, ул. „Бачо Киро" №19, тел. 0676/72350 – Гичка Маринова /технически сътрудник на кмета на общината/ - от 21.10.2019г. /понеделник/ до 25.10.2019г. /петък/ от 8.30 ч. до 17.00 ч., или по електронен път на адрес: [email protected]@.bg.

На 27.10.2019г. от 07.00ч. до 13.00ч. – тел. 0676/72962, вътр. 116 – Център за услуги и информация на гражданите.

Със свое решение № 64-МИ/03.10.2019г. ОИК Дряново е указал на кмета на Община Дряново:

 1. Да предприеме мерки за осигуряване на достъпно място за паркиране на автомобилите пред сградите, в които се намират секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването и запазване на поне едно парко-място за общината на 27.10.2019 г.;
 2. Да осигури специализиран транспорт /поне едно МПС/ за инвалиди;
 3. Да изгради тротоари и стълбищни рампи, с двустранни бариери, предпазващи от изпадане съобразно изискванията, посочени в Решение №  953 - МИ от 04.09.2019 г. на ЦИК;
 4. Да изгради временни рампи от твърд материал към сградите, които нямат изградени трайни специализирани подходи;
 5. Да изгради кабини за гласуване в секциите по т. I с размери посочени в Решение №  953 - МИ от 04.09.2019 г. на ЦИК.
 6. Пред секциите по т.I да се поставят табели, на които да бъде отбелязано и допълнителното им предназначение по начина,  указан в  Решение №  953 - МИ от 04.09.2019 г. на ЦИК.
19.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Дряново за регистрация на кандидатските листи на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативния комитет, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове в община Дряново, приключва в 17,00 ч. на 24 септември 2019г.

ОИК - Дряново напомня на всички политически субекти, че при регистрацията на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, която може да бъде изтеглена от тук.

16.09.2019

Съобщение

Съгласно писмо на ЦИК София изх. № МИ-15-223/11.09.2019 г. Общинската избирателна комисия уведомява партиите и коалициите, че при регистрация на кандидатски листи за общински съветници, към документите, посочени в Решение 943-МИ/02.09.2019 г. на ЦИК, следва да представят на електронен носител попълнена таблица в ексел формат, приложена към съобщението, който може да бъде изтеглен тук.

ДО
ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ОБЩИНА ….….……………………………………...  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от партия/коалиция/местна коалиция .......................................................................
за регистрация на кандидатска листа за общински съветници в
община .........................................., област ...........................................
 при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.
№ по ред Собствено, бащино и фамилно име ЕГН/ЛН Постоянен или настоящ адрес/адрес на пребиваване
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
       
       
       
Забележка: Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 62-МИ от изборните книжа).
14.09.2019

Съобщение

ОИК - Дряново насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията  на 16.09.2019 г. от 17.00 ч.

04.09.2019

Съобщение

ОИК - Дряново насрочва следваща дата за провеждане на заседание на комисията  на 09.09.2019 г. от 17.00 ч.

04.09.2019

Съобщение

Приемането на документи в ОИК-Дряново за регистрация на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019г. в община Дряново, започва от 9,00 ч. на 05 септември (четвъртък) 2019 г.

Документите ще се приемат в офиса на ОИК – Дряново, находящ се на адрес: гр.Дряново, ул."Бачо Киро"№19, вход за ритуална зала.

Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация е 18,00 ч. на 16 септември 2019 г.

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 155-МИ / 07.07.2020

  относно: Приемане на решение по уведомление от кмета на Община Дряново, с изх. № 35.02-9/30.06.2020г., вх. на ОИК Дряново 35.02-9/30.06.2020г.

 • № 154-МИ / 18.05.2020

  относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.7, във вр.ал.4,т.3 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Стефан Янков Енчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) за прекратяване пълномощията на общинският съветник при подаване на оставка.

 • № 153-МИ / 23.04.2020

  относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна) за прекратяване пълномощията на общински съветник Нено Бонев Ненов.

всички решения