Общинска избирателна комисия Дряново


РЕШЕНИЕ
№ 148-МИ
Дряново, 08.01.2020

ОТНОСНО: Вземане на решение на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна) за прекратяване пълномощията на общински съветник Костадин Владимиров Йорданов.

Постъпило е уведомление с вх. № 08.01-85/13.12.2019 г., подписано от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна).

В уведомлението се твърди, че е налице основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на избрания за общински съветник в община Дряново - Костадин Владимиров Йорданов, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21).

Според подателя на уведомлението общинският съветник Костадин Владимиров Йорданов е вписан в ТРРЮЛНЦ като едноличен търговец с фирма ЕТ "ЙОРДАНОВ-С - КОСТАДИН ЙОРДАНОВ" с ЕИК 817055265, и в качеството си на такъв има сключен с община Дряново договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост.

Съгласно нормата на чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА „Общинският съветник не може: 3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.“

Според чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА „В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.“, като при неизпълнение на задълженията по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно. /чл. 30, ал. 4, т. 10 от ЗМСМА/.

Г-н Минчев твърди, че общинският съветник Костадин Йорданов не е изпълнил именно задълженията си по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА и моли поради тази причина пълномощията му да бъдат предсрочно прекратени.

С оглед изясняване на фактическата обстановка ОИК – Дряново извърши служебна проверка и установи следното:

Костадин Владимиров Йорданов е обявен за избран за общински съветник в община Дряново с Решение № 116-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателно комисия Дряново.

Между "ЕТ "ЙОРДАНОВ-С - КОСТАДИН ЙОРДАНОВ" с ЕИК 817055265, и община Дряново е сключен договор за наем на част от имот частна общинска собственост, а именно:

Договор за наем № 229 от 19.10.2017г.  на имот частна общинска собственост, а именно обособен кабинет №31 с площ от 18.91 кв.м., находящ се на трети етаж  в сградата на поликлиниката в гр. Дряново, представляваща сграда с идент.  23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, находяща се в УПИ II от кв. 87 по плана на гр. Дряново.

На 13.12.2019 г. в деловодството на община Дряново е депозиран Уведомление с входящ номер 08.01-86 от 13.12.2019г., подписано от Костадин Владимиров Йорданов в качеството му на управляващ и представляващ ЕТ "ЙОРДАНОВ-С - КОСТАДИН ЙОРДАНОВ" с ЕИК 817055265, с което същият е поискал да бъдат прекратени договорните правоотношения, произтичащи от посочения по-горе Договор за наем, сключен между едноличния търговец и община Дряново, като ОИК – Дряново е уведомена за предприемането на тези действия с Уведомление в вх. № 08.01-86/16.12.2019г.

С Решение № 146-МИ от 16.12.2019г. ОИК-Дряново е образувала производство по реда на чл. 30, ал.6, пр. първо от ЗМСМА, като препис от решението в едно със сигнала и приложенията към него са били връчени на д-р Костадин Йорданов  на 19.12.2019г. На 20.12.2019г. д-р Йорданов е депозирал, чрез Община Дряново до председателя на ОИК-Дряново писмено възражение. В него е посочил, че се е запознал със сигнала отправен до ОИК-Дряново.  Твърди, че изборните резултати за общински съветници са били обявени с Решение № 116-МИ от 28.10.2019г. на ОИК-Дряново. Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал.6 от ЗМСМА в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал.5 подавал молба за освобождаване от длъжност  и уведомява  писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Срокът по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА е бил изтекъл на 29.11.2019г., но към този момент не е действала нормата на чл. 34, ал.5, т.3 от ЗМСМА. Такова задължение за него възниквало на 01.12.2019г., когато нормата поражда действие. Въпреки, че този срок не е изтекъл д-р Йорданов бил предприел действия за прекратяване на наемните отношения, които го поставяли в ситуация на несъвместимост, като за целта подал уведомление с вх. № 08.01-86/13.12.2019г.  до Община Дряново  за прекратяване на наемното правоотношение. За тези действия бил уведомил ОИК-Дряново с уведомление вх. № 08.01.-86/ 16.12.2019г. и председателя на Общински съвет Дряново с уведомление вх. № 08.01-95/16.12.2019г. В заключение счита, че не е налице основание за предсрочното прекратяване на  пълномощията му, като общински съветник в Общински съвет в Община Дряново.

На 31.12.2019г. в Община Дряново е бил сключен Анекс към договор за наем № 229 от 19.12.2017г. като в същият е уговорено, че договорът за наем се прекратява считано от 31.12.2019г. На същата дата с писмо  с изх. № 0801-89 д-р Йорданов е уведомил ОИК-Дряново за прекратяване на наемното правоотношение.

На свое заседание проведено на 02.01.2020г. ОИК-Дряново взе решение да се изиска Общински съвет Дряново протоколът от проведеното на 23.12.2019 г. заседание на общинския съвет. Да се изиска от община Дряново и от общински съвет Дряново информация относно това дали към 02.01.2020 г. има сключени договори между:

-  община Дряново и ЕТ "ЙОРДАНОВ -С - КОСТАДИН ЙОРДАНОВ" с ЕИК 817055265;

- община Дряново и "ДОКТОР НЕНО БОНЕВ НЕНОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД с ЕИК 200733937;

- община Дряново и Костадин Владимиров Йорданов;

- община Дряново и Нено Бонев Ненов.

 

            На заседание проведено на 08.01.2020г. ОИК-Дряново  се запозна с представените от  Общински съвет в Община Дряново препис- извлечение от  протокол №5 от проведено заседание на 23.12.2019 година, становище от  Община Дряново в едно с представените преписи от три договора. ОИК-Дряново констатира, че  договор № 236/31.12.2019г.  са сключени между Община Дряново, като наемодател и д-р Костадин Владимиров Йорданов, като физическо лице -  наемател.

Предвид изложеното по-горе ОИК – Дряново намира, че комисията е сезирана с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Костадин Владимиров Йорданов, като от една страна са представени документи за неизпълнение на задълженията му по чл. 34, ал. 6 във връзка с ал. 5 от ЗМСМА, а от друга страна до ОИК Дряново са адресирани документи, удостоверяващи изпълнението на тези задължения. Част от членовете на комисията, като конкретните становища са отразени в протокол №28 от заседание проведено на 08.01.2020 година приемат, че правната норма на чл. 34, ал.5, т.3 от ЗМСМА е въведена със ЗИД на ЗПКОНПИ обн. в ДВ бр. 7 от 19.01.2018г. с редакция на текста в ЗИД на ЗПКОНПИ обн. в ДВ бр. 21 от 09.03.2018г. влизането в сила на текста на чл. 34, ал.5, т.3 е отложено считано от дата 01.12.2019г. От съвкупната оценка на правните норми може да на прави извод, че към датата на обявяване на изборните резултати за изборите на общински съветници в Общински съвет Дряново – 28.10.2019г. посочената по- горе норма не е пораждала правно действие. Към 01.12.2019г. д-р Йорданов е бил пълноправен член на Общински съвет Дряново. Съпоставяйки нормата на чл. 34, ал.6 от ЗМСМА с разпоредбата на чл. 34, ал.5, т.3 от същият закон ОИК-Дряново приема, че от 01.12.2019г. следва да се брои едномесечния срок, в който избраният за общински съветник следва да предприеме действия за отстраняване на законово установената несъвместимост, като срокът изтича на 01.01.2020г. Тъй като посочената дата е почивен ден, то срокът изчита на 02.01.2020г. Друга част от членовете,  като становището им е обективирано в посочения по горе- протокол считат, че към датата на обявяване на изборните резултати – 28.10.2019г. нормата на чл. 34, ал.5, т.3 от ЗМСМА е била приета и това, че не е влязла в сила, но е била обнародвана по съответния ред е дала възможност на общинския съветник д-р Йорданов да възприеме, че  след 01.12.2019г. за него ще е налице несъвместимост по смисъла на посочената по- горе норма.

            След разискванията ОИК Дряново представя следният проект на решение предложен от Димитър Димитров:

            На основание чл. 34, ал.5, т.3 от ЗМСМА прекратява пълномощията на общински съветник д-р Костадин Владимиров Йорданов, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) в Общински съвет в Община Дряново.  На основание чл.30, ал.6 от ЗМСМА обявява за избран Иван Николаев Събев издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) за общински съветник в Общински съвет Дряново.

            След проведено гласуване, отразено поименно в протокол от проведено  на 08.01.2020г. заседание на ОИК-Дряново, както следва:

            „ЗА“- Мирослава Пенчева, Тодор Тодоров, Димитър Димитров, Апостол Матев, Виолета Иванова, Дария Съчкова, Иванка Христова.

            „ПРОТИВ“- Донка Атанасова, Радослав Райков, Ирина Стайкова, Николинка Колчева, Христина Петкова, Николай Миланов.

            При проведено гласуване на предложението за решение ОИК-Дряново не постигна необходимото мнозинство  от 2/3 от присъстващите членове по смисъла на чл.85, ал.4 от ИК. От присъстващите в залата общо тринадесет членове на комисията,  „ЗА“  това предложение гласуваха седем членове и „ПРОТИВ“ 6 членове. 

ПРЕДВИД изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.34, във вр. с чл. 85, ал.4 от Изборния кодекс, във вр. с чл. 30, ал.6 от ЗМСМА, ОИК – Дряново

РЕШИ:

Постановява решение за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал.4 от ИК.

Решението може да се обжалва пред Административен съд гр. Габрово от заинтересуваните лица или от централните ръководства на партиите, компетентни съгласно устава, и ръководствата на коалициите, компетентни съгласно решението за образуване на коалицията, които са представени в общинския съвет или от упълномощени от тях лица, по реда на чл. 459 от Изборния кодекс в 7- дневен срок от обявяване на решението.

Препис от решението на общинската избирателна комисия  да се изпрати на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Николай Петков Миланов

Секретар: Дария Димитрова Съчкова

* Публикувано на 09.01.2020 в 14:36 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 155-МИ / 07.07.2020

  относно: Приемане на решение по уведомление от кмета на Община Дряново, с изх. № 35.02-9/30.06.2020г., вх. на ОИК Дряново 35.02-9/30.06.2020г.

 • № 154-МИ / 18.05.2020

  относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.7, във вр.ал.4,т.3 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Стефан Янков Енчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) за прекратяване пълномощията на общинският съветник при подаване на оставка.

 • № 153-МИ / 23.04.2020

  относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна) за прекратяване пълномощията на общински съветник Нено Бонев Ненов.

всички решения