Общинска избирателна комисия Дряново


РЕШЕНИЕ
№ 146-МИ
Дряново, 16.12.2019

ОТНОСНО: Уведомление от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна)

Постъпило е уведомление с вх. № 08.01-85/13.12.2019 г., подписано от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна).

В уведомлението се твърди, че е налице основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на избрания за общински съветник в община Дряново - Костадин Владимиров Йорданов, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21).

Според подателя на уведомлението общинският съветник Костадин Владимиров Йорданов е вписан в ТРРЮЛНЦ като едноличен търговец с фирма ЕТ "ЙОРДАНОВ-С - КОСТАДИН ЙОРДАНОВ" с ЕИК 817055265, и в качеството си на такъв има сключен с община Дряново договор за наем на недвижим имот частна общинска собственост.

Съгласно нормата на чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА „Общинският съветник не може: 3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.“

Според чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА „В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.“, като при неизпълнение на задълженията по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно. /чл. 30, ал. 4, т. 10 от ЗМСМА/.

Г-н Минчев твърди, че общинският съветник Костадин Йорданов не е изпълнил именно задълженията си по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА и моли поради тази причина пълномощията му да бъдат предсрочно прекратени.

С оглед изясняване на фактическата обстановка ОИК – Дряново извърши служебна проверка и установи следното:

Костадин Владимиров Йорданов е обявен за избран за общински съветник в община Дряново с Решение № 116-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателно комисия Дряново.

Между "ЕТ "ЙОРДАНОВ-С - КОСТАДИН ЙОРДАНОВ" с ЕИК 817055265, и община Дряново е сключен договор за наем на част от имот частна общинска собственост, а именно:

Договор за наем № 229 от 19.10.2017г.  на имот частна общинска собственост, а именно обособен кабинет №31 с площ от 18.91 кв.м., находящ се на трети етаж  в сградата на поликлиниката в гр. Дряново, представляваща сграда с идент.  23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, находяща се в УПИ II от кв. 87 по плана на гр. Дряново.

На 13.12.2019 г. в деловодството на община Дряново е депозиран Уведомление с входящ номер 08.01-86 от 13.12.2019г., подписано от Костадин Владимиров Йорданов в качеството му на управляващ и представляващ ЕТ "ЙОРДАНОВ-С - КОСТАДИН ЙОРДАНОВ" с ЕИК 817055265, с което същият е поискал да бъдат прекратени договорните правоотношения, произтичащи от посочения по-горе Договор за наем, сключен между едноличния търговец и община Дряново, като ОИК – Дряново е уведомена за предприемането на тези действия с Уведомление в вх. № 08.01-86/16.12.2019г.

Предвид изложеното по-горе ОИК – Дряново намира, че комисията е сезирана с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Костадин Владимиров Йорданов, като от една страна са представени документи за неизпълнение на задълженията му по чл. 34, ал. 6 във връзка с ал. 5 от ЗМСМА, а от друга страна до ОИК Дряново са адресирани документи, удостоверяващи изпълнението на тези задължения.

Предвид изложеното по – горе и с оглед изясняване на действителното правно положение, ОИК – Дряново намира, че следва да бъде проведена процедурата по чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, поради което и на основание същия член, ОИК – Дряново

РЕШИ:

Общинският съветник Костадин Владимиров Йорданов, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) да бъде уведомен за постъпилото искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му на общински съветник, като препис от настоящото решение, заедно с уведомлението и приложенията към него му бъдат връчени.

Указва на Костадин Владимиров Йорданов, че в 3-дневен срок от получаване на настоящото решение и приложенията към него, може да направи писмено възражение пред ОИК – Дряново.

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Николай Петков Миланов

Секретар: Дария Димитрова Съчкова

* Публикувано на 20.12.2019 в 15:39 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 155-МИ / 07.07.2020

  относно: Приемане на решение по уведомление от кмета на Община Дряново, с изх. № 35.02-9/30.06.2020г., вх. на ОИК Дряново 35.02-9/30.06.2020г.

 • № 154-МИ / 18.05.2020

  относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.7, във вр.ал.4,т.3 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Стефан Янков Енчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) за прекратяване пълномощията на общинският съветник при подаване на оставка.

 • № 153-МИ / 23.04.2020

  относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна) за прекратяване пълномощията на общински съветник Нено Бонев Ненов.

всички решения