Общинска избирателна комисия Дряново


РЕШЕНИЕ
№ 145-МИ
Дряново, 16.12.2019

ОТНОСНО: Уведомление от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна)

Постъпило е уведомление с вх. № 08.01-84/13.12.2019 г., подписано от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна).

В уведомлението се твърди, че е налице основание за предсрочно прекратяване на пълномощията на избрания за общински съветник в община Дряново - Нено Бонев Ненов, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21).

Според подателя на уведомлението общинският съветник Нено Бонев Ненов е управител и едноличен собственик на капитала на "ДОКТОР НЕНО БОНЕВ НЕНОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД с ЕИК 200733937, което дружество има сключени с община Дряново два договора за наем на два недвижими имота частна общинска собственост.

Съгласно нормата на чл. 34, ал. 5, т. 3 от ЗМСМА „Общинският съветник не може: 3. да е едноличен търговец, съдружник, акционер, член на управителен, надзорен или контролен съвет на търговско дружество, което има сключени договори с общината, в която е общински съветник, както и с търговски дружества с общинско участие или с общински предприятия.“

Според чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА „В едномесечен срок от обявяването на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал. 5, подава молба за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.“, като при неизпълнение на задълженията по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно. /чл. 30, ал. 4, т. 10 от ЗМСМА/.

Г-н Минчев твърди, че общинският съветник Нено Ненов не е изпълнил именно задълженията си по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА и моли поради тази причина пълномощията му да бъдат предсрочно прекратени.

С оглед изясняване на фактическата обстановка ОИК – Дряново извърши служебна проверка и установи следното:

Нено Бонев Ненов е обявен за избран за общински съветник в община Дряново с Решение № 116-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателно комисия Дряново.

Между "ДОКТОР НЕНО БОНЕВ НЕНОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД с ЕИК 200733937, представлявано от управителя Нено Бонев Ненов и община Дряново са сключени два договора за наем на части от имоти частна общинска собственост, а именно:

 1. Договор за наем №174 от 22.12.2014г. на имот частна общинска собственост, а именно помещения в гр. Дряново с обща площ от 59,95 кв.м. представляващи „Бивша детска поликлиника“, находящи се на първи етаж в поликлиниката, представляваща сграда с идент. 23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, Община Дряново.
 2. Договор за наем №173 от 22.12.2014г. на имот частна общинска собственост, а именно помещения с обща площ от 24,38кв.м. (кабинет№ 1 – 13,28кв.м. и кабинет №2 – 11,10кв.м.) находящи се в с. Скалско, част от масивна стопанска сграда на два етажа, находяща се в площадното пространство при граници: улица с о.т. 18-19; улица с о.т. 19-53; улица с о.т. 53-54 и УПИ VII – 87 по плана на село Скалско, Община Дряново.

На 13.12.2019 г. в деловодството на община Дряново са депозирани Уведомления с входящи номера 08.01-87 от 13.12.2019г. и 08.01-88 от 13.12.2019г., подписани от Нено Бонев Ненов в качеството му на управляващ и представляващ "ДОКТОР НЕНО БОНЕВ НЕНОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД с ЕИК 200733937, с които същият е поискал да бъдат прекратени договорните правоотношения, произтичащи от посочените по-горе Договори за наем, сключени между представляваното от него дружество и община Дряново, като ОИК – Дряново е уведомена за предприемането на тези действия с Уведомление в вх. № 08.01-84/16.12.2019г.

Предвид изложеното по-горе ОИК – Дряново намира, че комисията е сезирана с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Нено Бонев Ненов, като от една страна са представени документи за неизпълнение на задълженията му по чл. 34, ал. 6 във връзка с ал. 5 от ЗМСМА, а от друга страна до ОИК Дряново са адресирани документи, удостоверяващи изпълнението на тези задължения.

Предвид изложеното по – горе и с оглед изясняване на действителното правно положение, ОИК – Дряново намира, че следва да бъде проведена процедурата по чл. 30, ал. 6 от ЗМСМА, поради което и на основание същия член, ОИК – Дряново

РЕШИ:

Общинският съветник Нено Бонев Ненов, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) да бъде уведомен за постъпилото искане за предсрочно прекратяване на пълномощията му на общински съветник, като препис от настоящото решение, заедно с уведомлението и приложенията към него му бъдат връчени.

Указва на Нено Бонев Ненов, че в 3-дневен срок от получаване на настоящото решение и приложенията към него, може да направи писмено възражение пред ОИК – Дряново.

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Председател: Николай Петков Миланов

Секретар: Дария Димитрова Съчкова

* Публикувано на 20.12.2019 в 15:38 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30 

Решения

 • № 155-МИ / 07.07.2020

  относно: Приемане на решение по уведомление от кмета на Община Дряново, с изх. № 35.02-9/30.06.2020г., вх. на ОИК Дряново 35.02-9/30.06.2020г.

 • № 154-МИ / 18.05.2020

  относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.7, във вр.ал.4,т.3 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Стефан Янков Енчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) за прекратяване пълномощията на общинският съветник при подаване на оставка.

 • № 153-МИ / 23.04.2020

  относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна) за прекратяване пълномощията на общински съветник Нено Бонев Ненов.

всички решения