Общинска избирателна комисия Дряново


РЕШЕНИЕ
№ 155-МИ
Дряново, 07.07.2020

ОТНОСНО: Приемане на решение по уведомление от кмета на Община Дряново, с изх. № 35.02-9/30.06.2020г., вх. на ОИК Дряново 35.02-9/30.06.2020г.

Постъпило  е уведомление с вх. № 35.02-09/30.06.2020г., От кмета на Община Дряново. В документа се сочи, че на основание пункт 2.1, б “н“ от Решение № 1685/20.11.2019г. на ЦИК, във връзка с чл. 30, ал.5 от ЗМСМА  и чл. 30, ал.6,  във вр. с ал.4, т.10 от ЗМСМА  ОИК-Дряново, следвало да предприеме действия по предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник в Общински съвет Дряново д-р Костадин Владимиров Йорданов. В уведомлението е посочено, че след справка в Търговския регистър било установено, че общинският съветник е  Едноличен Търговец с наименование  ЕТ“ ЙОРДАНОВ-С- Костадин Йорданов. Твърди се, че между едноличния търговец и Община Дряново имало сключен договор за наем на общински имот от 2017 г. Същият бил прекратен на 31.12.2019 г. Община Дряново сключила договор за отдаване под наем на същия имот от 31.12.2019 г. с физическото лице д-р Костадин Йорданов. За тези си действия общинският съветник бил уведомил писмено ОИК-Дряново, но не бил сезирал председателя на Общинския съвет Дряново. Твърди се, че общинският съветник продължавал да ползва отдаденият му под наем имот в качеството си на едноличен търговец. Към уведомлението са приложени Решение № 1685-МИ/22.11.2019г. на ЦИК; Решение № 116-МИ/28.10.2019г. на ОИК-Дряново; Справка от Търговски регистър; Договор за наем № 229/19.10.2017г. ; Договор за наем № 236/31.12.2019г.; Уведомление с вх. № 08.01-86/13.12.2019г.; Уведомление с вх. № 08.01-86/16.12.2019г.; Фискален бон от 02.01.2020г. издаден от ЕТ „ЙОРДАНОВ-С-КОСТАДИН ЙОРДАНОВ“.

С оглед изясняване на фактическата обстановка ОИК – Дряново извърши служебна проверка и установи следното:

Костадин Владимиров Йорданов е обявен за избран за общински съветник в община Дряново с Решение № 116-МИ от 28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия Дряново.

Между "ЕТ "ЙОРДАНОВ-С - КОСТАДИН ЙОРДАНОВ" с ЕИК 817055265, и Община Дряново е бил сключен договор за наем на част от имот частна общинска собственост, а именно:

Договор за наем № 229 от 19.10.2017г.  на имот частна общинска собственост, представляващ обособен кабинет №31 с площ от 18.91 кв.м., находящ се на трети етаж  в сградата на поликлиниката в гр. Дряново, представляваща сграда с идент.  23947.501.129.1 по КККР на гр. Дряново, находяща се в УПИ II от кв. 87 по плана на гр. Дряново.

На 13.12.2019 г. в деловодството на община Дряново е депозирано Уведомление с входящ номер 08.01-86 от 13.12.2019г., подписано от Костадин Владимиров Йорданов в качеството му на управляващ и представляващ ЕТ "ЙОРДАНОВ-С - КОСТАДИН ЙОРДАНОВ" с ЕИК 817055265, с което същият е поискал да бъдат прекратени договорните правоотношения, произтичащи от посочения по-горе Договор за наем, сключен между едноличния търговец и община Дряново, като ОИК – Дряново е уведомена за предприемането на тези действия с Уведомление с вх. № 08.01-86/16.12.2019г.

С Решение № 146-МИ от 16.12.2019г. ОИК-Дряново е образувала производство по реда на чл. 30, ал.6, пр. първо от ЗМСМА, като препис от решението в едно със сигнала и приложенията към него са били връчени на д-р Костадин Йорданов  на 19.12.2019г. На 20.12.2019г. д-р Йорданов е депозирал, чрез Община Дряново до председателя на ОИК-Дряново писмено възражение. В него е посочил, че се е запознал със сигнала отправен до ОИК-Дряново. Заявил е, че изборните резултати за общински съветници са били обявени с Решение № 116-МИ от 28.10.2019г. на ОИК-Дряново. Съгласно разпоредбата на чл. 34, ал.6 от ЗМСМА в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати лице, което при избирането му за общински съветник заема длъжност по ал.5 подавал молба за освобождаване от длъжност  и уведомява  писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия. Срокът по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА е бил изтекъл на 29.11.2019г., но към този момент не е действала нормата на чл. 34, ал.5, т.3 от ЗМСМА. Такова задължение за него възниквало на 01.12.2019г., когато нормата поражда действие. Въпреки че този срок не е бил изтекъл, д-р Йорданов предприел действия за прекратяване на наемните отношения, които го поставяли в ситуация на несъвместимост, като за целта подал уведомление с вх. № 08.01-86/13.12.2019г.  до Община Дряново  за прекратяване на наемното правоотношение. За тези действия бил уведомил ОИК-Дряново с уведомление вх. № 08.01.-86/ 16.12.2019г. и председателя на Общински съвет Дряново с уведомление вх. № 08.01-95/16.12.2019г. В заключение счита, че не е налице основание за предсрочното прекратяване на  пълномощията му, като общински съветник в Общински съвет в Община Дряново.

На 31.12.2019г. Община Дряново и д-р Йорданов са сключили Анекс към договор за наем № 229 от 19.12.2017г. като в същия е уговорено, че договорът за наем се прекратява считано от 31.12.2019г. На същата дата с писмо с изх. № 0801-89 д-р Йорданов е уведомил ОИК-Дряново за прекратяване на наемното правоотношение.

На свое заседание, проведено на 02.01.2020г. ОИК-Дряново е взела решение да се изиска от Общински съвет Дряново протоколът от проведеното на 23.12.2019 г. заседание на общинския съвет. Да се изиска от Община Дряново и от общински съвет Дряново информация относно това дали към 02.01.2020 г. има сключени договори между:

-  Община Дряново и ЕТ "ЙОРДАНОВ -С - КОСТАДИН ЙОРДАНОВ" с ЕИК 817055265;

- Община Дряново и "ДОКТОР НЕНО БОНЕВ НЕНОВ - ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ" ЕООД с ЕИК 200733937;

- Община Дряново и Костадин Владимиров Йорданов;

- Община Дряново и Нено Бонев Ненов.

 

            На заседание, проведено на 08.01.2020г. ОИК-Дряново  се е  запознала с представените от  Общински съвет в Община Дряново препис- извлечение от  протокол №5 от проведено заседание на 23.12.2019 година, становище от  Община Дряново в едно с представените преписи от три договора. ОИК-Дряново констатира, че договор № 236/31.12.2019г.  е сключен между Община Дряново, като наемодател и д-р Костадин Владимиров Йорданов, като физическо лице -  наемател.

Предвид изложеното по-горе ОИК – Дряново е  приела, че комисията е била сезирана с искане за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник Костадин Владимиров Йорданов, като от една страна са представени документи за неизпълнение на задълженията му по чл. 34, ал. 6 във връзка с ал. 5 от ЗМСМА. Със свое Решение № 148-МИ/08.01.2020г. ОИК Дряново е постановила решение за отхвърляне на проект на решение, по смисъла на чл.85, ал.4 от ИК, за прекратяване пълномощията на  д-р Костадин Йорданов. В законоустановения срок решението на ОИК-Дряново е било обжалвано от „Местна коалиция БСП за България („АБВ“, „Български социалдемократи“, Движение „ Заедно за промяна“) пред АС-Габрово, като със свое Решение № 20/28.01.2020г. постановено по адм. дело № 8/2020г. по описа на Административен съд Габрово е било отменено решението на ОИК-Дряново, като незаконосъобразно постановено. Заинтересованото лице д-р Йорданов е обжалвал решението на ГАС и със свое Решение № 6778/05.06.2020г. постановено по адм. дело № 2418/2020г. Върховният административен съд е Отменил Решение № 20/28.01.2020г. на АС-Габрово, отхвърлил е жалбата на „Местна коалиция БСП за България („АБВ“, „Български социалдемократи“, Движение „ Заедно за промяна“). Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване. В мотивите на съда е прието, че: „……Административният съд не е съобразил, че разглежданият случай не се обхваща от хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 10 ЗМСМА във връзка с чл. 34, ал. 6 ЗМСМА. Според ясното предписание на закона предсрочното прекратяване на пълномощията поради неизпълнение на задължението по чл. 34, ал. 6 ЗМСМА се предприема само в случаите, когато несъвместимостта възниква с избирането на общинския съветник и не е отстранена в едномесечен срок от обявяване на изборните резултати. Когато несъвместимостта възниква след изтичането на едномесечния срок от обявяване на изборните резултати, както е в разглеждания случай, не е налице основанието по чл. 30, ал. 4, т. 10 ЗМСМА за предсрочно прекратяване на пълномощията на общинския съветник…..“

Съдът е посочил, че: „…..при отложеното действие на материалноправната разпоредба на чл. 34, ал. 5, т. 3 ЗМСМА и изтеклият към този момент срок по чл. 34, ал. 6 ЗМСМА възникналата към 1.12.2019 г. несъвместимост със заеманата от К. Йорданов длъжност не може да бъде отстранена на основанията и по реда, предвидени в специалния закон. Налице е особен случай, за който се прилагат общите разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Както основателно се поддържа в касационната жалба, несъвместимостта по отношение на общинския съветник К. Йорданов е подлежала на отстраняване по реда на чл. 36, ал. 3 ЗПКОНПИ.“ Решението е влязло в сила на 05.06.2020г. при неговото постановяване.

В конкретния казус ОИК-Дряново е сезирана с уведомление от кмета на община Дряново за предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник в Общински съвет Дряново – Костадин Йорданов, на основание чл. 30, ал.5 от ЗМСМА  и чл. 30, ал.6,  във вр. с чл. 30 ал.4, т.10 от ЗМСМА.

Комисията приема, че в случая не са налице основания за образуване на производство по реда на чл. 30, ал.6 от ЗМСМА, тъй като следва да се съобрази с Решение № 6778/05.06.2020г., постановено по адм. дело № 2418/2020г. на ВАС. За същото искане, при същата фактическа обстановка и на същото основание е налице произнасяне  на съд, чието решението е окончателно и е влязло в законна сила. Съобразно мотивите на съда е налице основание за прилагане на производството по чл. 36, във вр. с раздел V „Установяване на конфликт на интереси“ от ЗПКОНПИ, а не на процедурата по ЗМСМА.

С оглед изложените мотиви ОИК- Дряново приема, че не е налице основание за образуване на производство по чл.30, ал.6 от ЗМСМА, а сигналът съдържащ се в уведомление с вх. № 35.02-09/30.06.2020г., от кмета на Община Дряново да се остави без разглеждане.

    След разискванията председателят на ОИК Дряново представи следния проект на решение:

Оставя без разглеждане уведомление с вх. № 35.02-09/30.06.2020г., От кмета на Община Дряново, с което е отправено искане за образуване на производство за предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник д-р Костадин Владимиров Йорданов в Общински съвет Дряново.

След проведено гласуване, отразено поименно в протокол от проведено на 07.07.2020г. заседание на ОИК-Дряново, членовете гласуваха както следва:

            „ЗА“- Донка Атанасова, Радослав Райков, Ирина Стайкова, Николинка Колчева, Христина Петкова, Николай Миланов.

         „ПРОТИВ“- Мирослава Пенчева, Тодор Тодоров, Димитър Димитров, Апостол Матев, Виолета Иванова, Дария Съчкова, Иванка Христова.

            При проведено гласуване на предложението за решение ОИК-Дряново не постигна необходимото мнозинство  от 2/3 от присъстващите членове по смисъла на чл.85, ал.4 от ИК. От присъстващите в залата общо тринадесет членове на комисията,  „ЗА“  това предложение гласуваха 6 /шест/ членове и „ПРОТИВ“ 7 /седем/ членове. 

ПРЕДВИД изложеното и на основание чл. 87, ал.1, т.34, във вр. с чл. 85, ал.4 от Изборния кодекс, във вр. с чл. 30, ал.6 от ЗМСМА, ОИК – Дряново

РЕШИ:

Постановява решение за отхвърляне по смисъла на чл.85, ал.4 от ИК.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му по реда на чл.88 от ИК.

Препис от решението на общинската избирателна комисия  да се изпрати за сведение на председателя на общинския съвет в тридневен срок от влизането му в сила.

Решението да се обяви на таблото на ОИК – Дряново и да се публикува в интернет страницата на комисията.

Председател: Николай Петков Миланов

Секретар: Дария Димитрова Съчкова

* Публикувано на 07.07.2020 в 18:55 часа

Календар

Решения

  • № 155-МИ / 07.07.2020

    относно: Приемане на решение по уведомление от кмета на Община Дряново, с изх. № 35.02-9/30.06.2020г., вх. на ОИК Дряново 35.02-9/30.06.2020г.

  • № 154-МИ / 18.05.2020

    относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.7, във вр.ал.4,т.3 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Стефан Янков Енчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция Партия на Зелените (ПП Съюз на демократичните сили, Движение 21) за прекратяване пълномощията на общинският съветник при подаване на оставка.

  • № 153-МИ / 23.04.2020

    относно: Приемане на решение на основание чл. 30, ал.6 от ЗМСМА във връзка с уведомление от Светослав Димитров Минчев, общински съветник в община Дряново, издигнат от Местна коалиция БСП за България (АБВ, Български социалдемократи, Движение ЗАЕДНО за промяна) за прекратяване пълномощията на общински съветник Нено Бонев Ненов.

всички решения